Aktualności


18 czerwca 2018

Rozpoczęły się kursy prawa jazdy w Gdyni, Słupsku oraz w Wejherowie. Wykonawca kursów na terenie Miasta Gdańsk będzie znany pod koniec czerwca. Obecnie szukamy wykonawcy kontraktu na terenie powiatu kartuskiego.

30 maja 2018

01.06 Biuro Projektu będzie nieczynne.

3 stycznia 2018

05.01 Biuro Projektu będzie nieczynne.

11 grudnia 2017

15.12.2017 Biuro Projektu jest nieczynne. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonów: 505 209 899 lub 516 444 752 lub 500 385 660.

5 listopada 2017

Uprzejmie informujemy, że 10.11 Biuro projektu będzie nieczynne.


O projekcie

CELEM GŁÓWNYM projektu KURS NA ROZWÓJ jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji dla 360 osób zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego, będących pracownikami MMŚP lub przedsiębiorstw ekonomii społecznej/PES.


OSIĄGNIĘCIE CELU zostanie zapewnione w okresie realizacji projektu poprzez:

• rozwój zawodowy 360 osób w wieku aktywności zawodowej

• analizę potrzeb edukacyjnych, sprecyzowanie programów i harmonogramów zajęć oraz dobór metod nauczania we wsparciu doradczym przygotowującym do otrzymania rekomendacji do udziału w kursie/szkoleniu

• zbadanie preferencji i możliwości doskonalenia zawodowego w oparciu o profil danej osoby, w tym posiadanego wykształcenia

• ułatwienie nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez wsparcie dotacyjne w postaci środków finansowych w wysokości 85% kosztu szkoleń/kursów zawodowych

Grupą docelową jest:

360 os. fizycznych, (200 kobiet i 160 mężczyzn) będących w wieku aktywności zawodowej ( 25 lat i więcej), zatrudnionych w MMŚP lub przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. Zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

Projekt realizowany będzie na terenie całego województwa pomorskiego. Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 25 r. ż.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które nie są pracownikami MMŚP lub PES i nie zamieszkują, w rozumieniu kodeksu cywilnego, na terenie województwa pomorskiego.

Osoby w wieku 50 lat i więcej

120 kobiet, 96 mężczyzn

Uczestnicy w wieku 25 lat i więcej

200 kobiet, 160 mężczyzn

osoby o niskich kwalifikacjach

120 kobiet, 96 mężczyzn

Okres realizacji projektu

 

 

.... - ...

Wartość projektu

 

 

...

Wkład z funduszy europejskich

 

...

Beneficjent

 

Kompass Consulting Buczkowski Maciej

Rodzaje wsparcia

Kwalifikacje językowe
Analiza potrzeb edukacyjnych w zakresie poziomu umiejętności językowych oraz indywidualny plan działania.

Wezmą w niej udział wszyscy wyłonieni w fazie rekrutacji uczestnicy (120 os.). 96 os. j. angielski i 24 os. j. niemiecki, 60h/os.

Analizę przeprowadzi trener danego języka w formie testu ( + zadania otwarte ) sprawdzające biegłość językową.

Kwalifikacja komputerowe/informatyczne
Analiza potrzeb edukacyjnych polegająca na zbadaniu poziomu umiejętności komputerowych/informatycznych.

Wezmą w niej udział wszyscy wyłonieni w fazie rekrutacji uczestnicy (120 os.).

Analizę przeprowadzi trener, a jej wyniki pozwolą na odpowiedni dobór realizowanych obszarów w oparciu o poziom umiejętności.

Kwalifikacje niezbędne na rynku pracy
Analiza potrzeb edukacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych - będą realizowane dla grupy 120 os. - zakłada spotkania z doradcą zawodowym celem zbadania preferencji i możliwości doskonalenia zawodowego w oparciu o profil danej osoby, w tym posiadane wykształcenie, (średnio 1 godz./os.).

Głównymi zadaniami doradcy będą m.in.: wzmacnianie postawy rozwoju kwalifikacji uczestników, uświadamianie znaczenia aktywności zawodowej, wspieranie ich poczucia własnej wartości i pewności siebie, przełamywanie lęku przed porażką, budowanie wiary w trwałość przedsięwzięcia, pomoc w zaplanowaniu organizacji czasu pracy i niwelowaniu stresu. Uczestnik Projektu otrzyma rekomendacje do udziału w kursie/szkoleniu.


Aby ułatwić uczestnictwo Rodzicom/Opiekunom dzieci do lat 7 lub sprawującym opiekę nad osobą zależną, Beneficjent zapewnia zwrot kosztów za opiekę.

Zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną - może być przyznany dla nie więcej niż 10% Uczestników projektu, według kolejności złożenia odpowiedniego wniosku.

Zwrot przysługuje osobie posiadającej dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia i zamieszkuje gospodarstwo domowe wspólnie z Rodzicem/Opiekunem prawnym biorącym udział w projekcie lub osobie, która sprawuje opiekę nad osobą zależną.
Zwrot kosztów po zakończeniu udziału w projekcie.

Dokumenty

Zapraszamy do pobrania dokumentów.

Aby zgłosić się do projektu należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres biura projektu komplet dokumentów (łącznie z podpisanym regulaminem).
Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Adres Biura Projektu:
ul. Sobieskiego 227/22
84-200 Wejherowo

Proszę nie drukować i nie wypełniać umowy szkoleniowej. Przedstawiony dokument stanowi wzór dokumentacji, abyście mogli Państwo się z nim zapoznać wcześniej.
Po wyłonieniu wykonawcy danej usługi, Każdy Uczestnik otrzymuje umowę indywidualnie na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.


Kompass Consulting Buczkowski Maciej 

ul. Grunwaldzka 21, IV piętro
60-783 Poznań
e-mail: biuro@kompass-consulting.pl
tel/fax +48 61 843 43 43

Biuro projektu


ul. Sobieskiego 227/22
84-200 Wejherowo
kursnarozwoj-pom@kompass-consulting.pl

Czynne:
Pon - 8-18
Wt – Pt – 8-16

Informacje i zapisy pod numerami telefonów

505 209 899
lub
516 444 752
lub
500 385 660

Sobieskiego 227/22 84-200 Wejherowo